yourcareer.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Marketing

Doradca podatkowy a księgowy – czym się różnią?

Doradca podatkowy a księgowy – czym się różnią?

W świecie finansów i biznesu, zarówno doradcy podatkowi, jak i księgowi odgrywają kluczowe role, pomagając firmom oraz indywidualnym klientom w zarządzaniu ich finansami i zobowiązaniami podatkowymi. Na pierwszy rzut oka, role te mogą wydawać się podobne, jednak istnieją istotne różnice między obowiązkami, zakresem wiedzy i umiejętnościami, które są wymagane od doradców podatkowych i księgowych. Jakie usługi oferują te dwa zawody? Kiedy zwrócić się do pomoc do doradcy podatkowego a kiedy do księgowego?

Kto może prowadzić księgi podatkowe?

Do 9 sierpnia 2014 roku, aby legalnie zajmować się prowadzeniem ksiąg rachunkowych na zasadach usługowych, wymagane było posiadanie specjalistycznych kwalifikacji – świadectwa kwalifikacyjnego wydanego przez Ministra Finansów, certyfikatu księgowego, czy też być biegłym rewidantem lub doradcą podatkowym. Jednak po tej dacie, przepisy uległy znaczącej zmianie, liberalizując zawód księgowego. W rezultacie, obecnie, aby oferować usługi księgowe, nie jest już potrzebne spełnienie rygorystycznych wymogów kwalifikacyjnych, takich jak odpowiednie wykształcenie czy praktyki zawodowe. Teraz, każda osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiada na swoim koncie wyroków za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów czy skarbowe i jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, może prowadzić księgi rachunkowe dla innych.

Jak zostać doradcą podatkowym?

Pierwszym krokiem do zostania doradcą podatkowym jest uzyskanie wykształcenia wyższego, najlepiej z dziedziny prawa, ekonomii, finansów lub rachunkowości. Kolejnym wymogiem jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego lub rachunkowości. W Polsce, na przykład, wymagane jest, aby kandydat na doradcę podatkowego posiadał co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa podatkowego. Aby móc legalnie pracować jako doradca podatkowy, konieczne jest złożenie i zaliczenie państwowego egzaminu zawodowego. Egzamin ten sprawdza wiedzę kandydata z zakresu prawa podatkowego, procedur podatkowych, a także umiejętności praktycznych niezbędnych w doradztwie podatkowym. Po zdaniu egzaminu zawodowego, przyszły doradca podatkowy musi zostać zarejestrowany w odpowiedniej izbie doradców podatkowych lub innym organie regulującym zawód

W czym pomóc może nam księgowy?

Uprawnienia księgowego, w odróżnieniu do kompetencji doradcy podatkowego, są bardziej ograniczone, skupiając się głównie na obszarze rachunkowości. Choć ustawa o rachunkowości nie precyzuje bezpośrednio definicji usług księgowych, to jednak zawiera wytyczne dotyczące tak zwanych usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Działalność ta, rozumiana jako rodzaj działalności gospodarczej, obejmuje szereg specyficznych zadań związanych z rachunkowością.

Do głównych obowiązków księgowego należą: dokładne prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów księgowych, które odzwierciedlają wszystkie zdarzenia gospodarcze w kolejności chronologicznej oraz systematycznej, regularne przeprowadzanie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu majątku i zobowiązań przedsiębiorstwa, wycena aktywów i pasywów oraz obliczanie wyniku finansowego. Ponadto, księgowy jest odpowiedzialny za sporządzanie sprawozdań finansowych, które są kluczowe dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a także za prawidłowe archiwizowanie dowodów księgowych i innych dokumentów wymaganych przez ustawę o rachunkowości.

Co może dla nas zrobić doradca podatkowy?

Uprawnienia doradcy podatkowego, określone w polskim prawie, wyznaczają szeroki zakres działalności, która ma na celu wsparcie podatników, płatników, oraz inkasentów w rozumieniu obowiązków podatkowych i celnych. Zawód ten obejmuje nie tylko udzielanie fachowych porad i opinii z zakresu prawa podatkowego, ale także reprezentację klientów w różnorodnych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz w kontekście sądowym.

Doradca podatkowy może, na zlecenie swoich klientów, zajmować się przygotowywaniem i sporządzaniem niezbędnych dokumentów podatkowych, takich jak zeznania i deklaracje. Dodatkowo, ma kompetencje do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych ewidencji niezbędnych do celów podatkowych, co stanowi ważny element w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Pomoc udzielana przez doradcę podatkowego nie ogranicza się wyłącznie do aspektów teoretycznych; praktyczne wsparcie w zarządzaniu dokumentacją podatkową jest równie istotne.

W zakresie egzekucji administracyjnej, doradcy podatkowi mają możliwość wsparcia swoich klientów w przypadkach, gdy wymagana jest interakcja z organami państwowymi w kontekście realizacji obowiązków podatkowych. Możliwość reprezentowania podatników przed organami administracji publicznej, a także w ramach sądowej kontroli decyzji administracyjnych, dodatkowo podkreśla kluczową rolę doradców podatkowych w obronie praw i interesów podatników.

Choć zadania te mogą wydawać się podobne do części działań podejmowanych przez doradców podatkowych, zakres uprawnień księgowego nie rozciąga się na szeroko pojęte doradztwo podatkowe, planowanie podatkowe czy reprezentację przed organami skarbowymi. Uprawnienia księgowego koncentrują się na zapewnieniu zgodności działań przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami rachunkowości, co jest fundamentem dla prawidłowego funkcjonowania każdego biznesu w obszarze finansów.

 Materiał zewnętrzny

Udostępnij