yourcareer.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Biznes i finanse

Prowadzenie restrukturyzacji w Warszawa

Prowadzenie restrukturyzacji w Warszawa

Przeprowadzenie restrukturyzacji w Warszawie, a także postępowania restrukturyzacyjnego w znaczeniu stricte określonym w ustawie nie różni się od działań podejmowanych w innych miastach w Polsce. Warto jednak zwrócić uwagę na łatwiejszy dostęp do doradców restrukturyzacyjnych, ale z drugiej strony na dłuższy czas procedowania.

Restrukturyzacja – pojęcie i cel

W potocznym znaczeniu restrukturyzacja to ogół zmian dokonywanych w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa, które mają poprawić jego płynność finansową i doprowadzić do wzrostu jego wartości. W ujęciu prawnym zaś pojęcie to zdefiniowane zostało w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku Prawo upadłościowe i zakłada, że postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Cel ten realizowany jest poprzez umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami lub w sytuacji, gdy prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne – przez przeprowadzenie działań sanacyjnych.

Ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że działania podejmowane w ramach postępowania restrukturyzacyjnego mają być podejmowane przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Podmiot postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone w stosunku do:

 • przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli osób fizycznych, osób prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych,
 • spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń,
 • wspólników spółki partnerskiej.

Wyłączenie podmiotowe a restrukturyzacja

Ustawodawca wyraźnie wskazał także na grupę podmiotów, wobec których nie może być prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne. Są to:

 • Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
 • banki krajowe,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • oddziały banków zagranicznych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • firmy inwestycyjne określone w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
 • zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
 • fundusze inwestycyjne,
 • instytucje finansowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 575/2013,
 • instytucje finansowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr2019/2033,
 • finansowe spółki holdingowe w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013,
 • inwestycyjne spółki holdingowe w rozumieniu rozporządzenia nr 2019/2033,
 • finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu rozporządzenia 575/2013,
 • holdingi mieszane w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013,
 • dominujące finansowe spółki holdingowe z państwa członkowskiego UE w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013,
 • unijne dominujące finansowe spółki holdingowe w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013,
 • unijne dominujące inwestycyjne spółki holdingowe w rozumieniu rozporządzenia nr 2019/2033,
 • dominujące finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013,
 • unijne dominujące finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013 lub unijne dominujące finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu rozporządzenia nr 2019/2033.

Udostępnij